Images-loading

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Často kladené otázky (FAQ)

Kdy se bude kostelecká zdrávka otevírat?

Výuku zahájí 1. září 2022. Přihlášky ale musí zájemci o studium poslat už nyní, nejpozději do konce února.

Které obory bude možné v Červeném Kostelci studovat?
Čtyřletý maturitní obor praktická sestra, masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Všechny tři formou denního studia a už od září 2022. Obory masér a asistent budou v jedné víceoborové třídě a tato třída bude mít maximálně 30 žáků. Do Kostelce se přesune také 2. a 3. ročník oboru diplomovaná všeobecná sestra z Vyšší odborné školy zdravotnické. Od školního roku 2023/24 bude v Kostelci rovněž tříleté zkrácené pomaturitní studium oboru praktická sestra v kombinované (dálkové) formě.

Co se ve škole naučí žáci oboru nutriční asistent?

Osvojí si provádění činností specifické ošetřovatelské péče, tj. zpracovat nutriční propočty, posuzovat stav výživy u pacientů, sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety, připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy a podílet se na edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy. Absolventi se uplatní v  zařízeních zajišťujících nutriční, dietetickou péči a komunitní péči, zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, edukačních centrech, lázeňských a léčebných ústavech, zařízeních sociální a geriatrické péče. Absolventi se mohou po maturitě dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

 

Co se ve škole naučí žáci oboru masér ve zdravotnictví?
Učí se poskytovat léčebně rehabilitační péči pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře, např. provádět klasické masáže, aplikovat teplo, podávat zábaly, připravovat a podávat částečné i celkové koupele, provádět základní vodoléčebné procedury, jednat v souladu s profesní etikou, dodržovat stanovené předpisy související s pracovní činností, pracovat se zdravotnickou dokumentací, dodržovat hygienicko-epidemiologický režim. Absolventi se uplatní v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Absolventi se zrakovým postižením mohou vykonávat povolání masér ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Co se ve škole naučí žáci oboru praktická sestra?

Učí se poskytovat základní péči o pacienta a provádět výkony v průběhu celého ošetřovatelského procesu, např. sledovat fyziologické funkce pacienta, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, připravovat pacienta k diagnostickým a léčebným výkonům, podávat léky, vykonávat jednoduché výkony podle pokynů lékaře nebo zubního lékaře a pod odborným vedením poskytovat i specializované úkony. Při studiu si osvojují stanovené postupy a standardy a etické jednání s pacientem. Absolventi jsou středními zdravotnickými pracovníky a mohou vykonávat povolání praktické sestry v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče. Mohou pracovat i v zařízeních sociálních služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních geriatrické, hospicové a respitní péče. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

 

Co je charakteristické pro obor diplomovaná všeobecná sestra?
Cílem vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra je připravit studenty k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Program splňuje požadavky právních dokumentů ČR a evropských směrnic na odbornou teoretickou a praktickou přípravu všeobecných sester. Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče. Dále pak se, ve spolupráci s lékařem, podílet na preventivní léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.

Kde budou mít kostelečtí žáci odbornou praxi?

Praxi budou žáci vykonávat v Oblastní nemocnici Náchod. V současné době naše škola disponuje velkým množstvím smluvně ošetřených partnerských vazeb z Náchodska a Kostelecka pro zajištění praxí, lektorování a odbornou spolupráci. Smlouvy jsou uzavřeny s:

·              ON Náchod,

·                Oblastní Charitou v Náchodě,

·                Domovem důchodců v Náchodě,

·                Oblastní Charitou v Červeném Kostelci,

·                MUDr. Pavlem Hanzlem (praktický lékař) z České Skalice,

·                Agenturou Domácí péče, Mgr. Zuzana Luňáková za Českého Meziříčí,

·                Falta s.r.o. z Náchoda (rehabilitace),

·                MUDr. Lukášem Eimerem (praktický lékař  pro děti a dorost) z Náchoda,

·                Můj psychiatr s.r.o. (psychiatrická ambulance), Náchod,

·                MUDr. Petrou Horánskou  (interní a diabetologická ordinace) v Náchodě,

·                Zdravotní péče Z.F., s.r.o. Hronov (domácí péče),

·                MUDr. Alenou Zemanovou (praktická lékařka) z Hronova,

·                MUDr. Šárkou Hubkovou (praktická lékařka pro děti a dorost) z Náchoda.

 

Jak zajistíte kvalitu vzdělání?
Na škole budou učit zkušení pedagogové z trutnovské zdrávky. Nová a moderní  budova bude vybavená podle nejnovějších požadavků na odborné vzdělávání. Žákům bude nabídnuta stejná kvalita a standard výuky jako v Trutnově.

Bude mít škola k dispozici domov mládeže?
Ano, škola disponuje vlastním nově opraveným a pěkným domovem mládeže. Je zhruba 15 minut chůze od budovy školy.

Jaká bude cena za ubytování v domově mládeže?
Cena za ubytování bude maximálně 600 korun za měsíc.

Můžeme si školu prohlédnout?
Ano, školu můžete navštívit v sobotu 12. února při dni otevřených dveří od 9 do 12 hodin. Škola sice v tu dobu ještě nebude pro naši odbornou výuku úplně vybavena, ale do září stihneme vše připravit.

Kde se vlastně škola nachází?
Adresa školy je ulice 17. listopadu 1197, Červený Kostelec (5 minut od náměstí). Adresa domova mládeže je Lhota za Červeným Kostelcem 333, Červený Kostelec (2 minuty od vlakového nádraží a autobusové zastávky).

Budete zajišťovat stravování?
Škola má vlastní jídelnu, jídlo se v současné době dováží, plánujeme ale otevřít vlastní kuchyň, která se nachází v objektu domova mládeže. Vše se odvíjí od počtu možných strávníků.

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se budou konat v Trutnově ve stejných termínech jako na jiné státní střední školy. Kritéria pro přijímací zkoušky budou podobná pro všechny maturitní obory a budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. ledna 2022.

Kdo rozhodne o zařazení žáka do trutnovské nebo kostelecké školy?
O zařazení do jednotlivých poboček rozhodne ředitel školy na základě dostupnosti jednotlivých škol z místa bydliště a jednání s žáky a zákonnými zástupci. Bude se maximálně snažit vyhovět jejich požadavku na umístění.

Bude mít kostelecká zdrávka dost žáků?

Už nyní máme z Náchodska zhruba třetinu žáků, nejen v oboru praktická sestra.  Přesun některých oborů do Červeného Kostelce přinese větší komfort žákům z náchodského okresu. V regionu je silná a významná aktivita pečovatelských, charitních a sociálních služeb. Absolventům to dává skvělou perspektivu pro pracovní uplatnění. Klíčovou výhodou je možnost kvalitní praxe v moderní náchodské nemocnici, od Kostelce je vzdálená pouhých 10 kilometrů.

VÍCE V TÉTO KATEGORII