Images-loading

 EDUCA CORCONTICA


      Je spolek, jehož cílem je iniciování a podpora vzdělávacích, výchovných a mimoškolních aktivit žáků 
trutnovské Střední zdravotnické školy. Kromě tohoto hlavního cíle si klade za úkol podporovat takové odborné vzdělávací aktivity pedagogů SZŠ v Trutnově (event. na dalších východočeských SZŠ), které povedou k celkové zvýšení úrovně vzdělávání na SZŠ. Činnost spolku řídí a organizačně zajišťuje tříčlenný výbor, jehož členy jsou učitelé SZŠ, kteří o tuto práci projevili největší zájem.
      
Členem spolku Educa Corcontica se stávají všichni občané ČR, kteří se ztotožňují s cíli spolku a uhradí roční členský příspěvek na činnost spolku. O výši ročního členského příspěvku rozhodnou volení zástupci tříd rodičů žáků SZŠ v Trutnově na valné hromadě tj. na jednání svolaném vždy v červnu před třídní schůzkou rodičů nastupujících 1. ročníků v každém školním roce. Na tomto jednání je vždy rovněž projednána zpráva o hospodaření s prostředky spolku Educa Corcontica za předchozí rok a návrh na využití finančních prostředků sdružení v novém školním roce. Členové spolku mají právo předkládat návrhy na finanční podporu některých konkrétních aktivit, které jsou v souladu s cíli spolku a neodporují stanovám spolku. O těchto návrzích se rozhoduje hlasováním na valné hromadě spolku. Z jednání valné hromady spolku je pořizován písemný zápis, který je pro každého člena spolku k dispozici u členů výboru spolku a na webu SZŠ v Trutnově. 
     Tříčlenný výbor spolku byl valnou hromadou zvolen tak, aby jeho členové byli na škole přítomni a mohli aktivně řešit aktuální úkoly spolku 
Educa Corcontica. Všichni členové výboru jsou zaměstnanci školy.