Images-loading

UBYTOVÁNÍ
UCHAZEČI O STUDIUM

    Pro studenty je zajištěno ubytování v DM I. kategorie, v blízkosti vlakového nádraží cca 10 minut od budovy školy. Celková kapacita domova mládeže DMČK je  lůžek. Pro ubytování studentů jsou k dispozici 2-3 lůžkové pokoje se standardním vybavením. Ubytovaným studentům je poskytováno celodenní stravování, snídaně a večeře ve školní jídelně, oběd ve výdejně v budově školy..

Domov mládeže je školské zařízení, které zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti, ubytování a stravování studentů. Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků je zajistit ubytovaným studentům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit takové prostředí, které by co nejvíce odpovídalo prostředí domácímu. Pro rozvíjení zájmů, zálib a hodnotné využívání volného času studentů jsou k dispozici klubovny s televizí, videem a DVD přehrávačem, knihovny aj. Ke studijním účelům je k dispozici Wi-Fi připojení na všech pokojích DM. Pro sportovní vyžití slouží malá tělocvična. Své zájmy mohou dále rozvíjet v řadě kroužků zájmové činnosti v DM, které jsou zdarma a jsou vedeny kvalifikovanými instruktory nebo vychovatelkami. Ostatní kroužky jsou ve škole vedeny v odpoledních hodinách učiteli školy. Pro žáky jsou během roku organizovány i přednášky, besedy, soutěže, návštěvy výstav, muzea, divadelních představení, výletů apod. 

Všichni ubytovaní se řídí Vnitřním řádem DM


PLACENÍ UBYTOVÁNÍ

    Úhrada za ubytování se platí vždy předem do 25. dne v předchozím měsíci a to bezhotovostním převodem na účet školy. Výše měsíční úhrady je stanovena dle DM nemění se, i když není žák ubytován po všechny dny v měsíci (např. nemoc, rodinné důvody, prázdniny, ředitelská volna, svátky apod.) Z ubytování se odečítá pouze adekvátní část, kdy mají žáci volno z důvodu změn v organizaci výuky. V případě dlouhodobé nemoci (cca 1 měsíc) doporučujeme podat písemnou žádost o prominutí platby řediteli školy a DM.

číslo účtu:   123-7609100257/0100       

Variabilní symbol:        4 + číslo žáka 
Příklad: Je-li číslo žáka 220080 pak variabilní symbol bude 4220080


ĆÁSTKA ZA MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ

DM ČK600,- Kč