Images-loading

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov vyhlašuje

Výsledková listina přijímacích zkoušek na obor 53-41-M/03 Praktická sestra 
- Přijati uchazeči
- Nepřijati uchazeči

Výsledková listina přijímacích zkoušek na obor 53-41-M/02 Nutriční asistent 

- Přijati uchazeči
- Nepřijati uchazeči

Výsledková listina přijímacích zkoušek na obor 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 

- Přijati uchazeči
- Nepřijati uchazeči

Přijímací řízení:

Přijímací řízení pro denní formu:

Povinným kritériem pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Odkaz na bližší informace:  https://prijimacky.cermat.cz/
Vyhláška k přijímacímu řízení:  https://prijimacky.cermat.cz/pravni-predpisy

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne: 

            1.      termín 

13. dubna 2023 - čtvrtek

 

             2.      termín 

14. dubna 2023 - pátek

 

Bližší informace k termínům na:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Náhradní termíny jsou potom stanoveny na 10. a 11. května 2023.

Přijímací písemné testy se budou konat v Trutnově a v Červeném Kostelci.

Uchazeči o obor praktická sestra, nutriční asistent a masér ve zdravotnictví v denní formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem

 

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2023 musí být doručeny škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Adresa pro zasílání přihlášek:
V
OŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303
541 01 Trutnov


Všichni přihlášení uchazeči obdrží v zásilce do vlastních rukou nebo do datové schránky (uvedené na přihlášce) podrobné pokyny.
 

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání v denní formě pro školní rok 2023/24 

Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

Počet tříd

Míst k přijetí

Zdravotnické lyceum

(ŠVP Promedicus) pracoviště Trutnov

denní

78-42-M/04

4 roky

1

30

Praktická sestra

(ŠVP Praktická sestra)

pracoviště Trutnov i Červený Kostelec

denní

53-41-M/03

4 roky

3

78

Nutriční asistent

(ŠVP Nutriční asistent)

pracoviště Červený Kostelec

denní

53-41-M/02

4 roky

1

15

Masér ve zdravotnictví

(ŠVP Masér ve zdravotnictví)

pracoviště Červený Kostelec

denní

53-41-M/04

4 roky

1

15

Praktická sestra (ŠVP Praktická sestra) pracoviště Trutnov

kombinované pomaturitní

53-41-M/03

3 roky

1

30

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2023/2024 do oborů vzdělávání

Obor vzdělání:  53-41-M/03  Praktická sestra  (ŠVP Praktická sestra)

denní forma vzdělávání

naše škola se od září roku 2022 připojuje k pokusnému ověřování MŠMT a zavádí nový model vzdělávání žáků v ošetřovatelských oborech,tzv. stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví ve středních a vyšších odborných školách.

Účelem tohoto modelu je vytvoření efektivní stupňovité a zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělání, kde v rámci studia maturitního oboru vzdělání získá úspěšný žák nejprve výuční list (Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II.stupně) a následně je bez přijímací zkoušky přijat do 2. ročníku akreditovaného oboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (Ošetřovatelství III. stupně). Každý absolvovaný stupeň vzdělávací cesty zaručí absolventovi nejen kvalifikaci, ale i odpovídající stupeň vzdělání. Tento účel pak naplňuje aktuální potřeby resortu zdravotnictví i individuálních vzdělávacích možností a potřeb každého žáka/studenta.

Výhody pro žáka:

Ø již po 3. ročníku studia oboru Praktická sestra možnost získání výučního listu oboru Ošetřovatel, což umožní např. i výkon brigády ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka s vyšším platovým ohodnocením (pokud se žákovi nepodaří úspěšně odmaturovat, získává alespoň tuto kvalifikaci);
Ø možnost přímého vstupu do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ, a tedy kratší doba studia k získání titulu Diplomovaný specialista;
Ø možnost nástupu na vyšší odbornou školu po ukončení 4. ročníku i v případě neúspěšně vykonané maturitní zkoušky(kterou může dokončit v průběhu studia VOŠ).

V porovnání s předcházejícím programem v minulých letech nejsou žádné nevýhody.
Pro zařazení žáka do tohoto modelu vzdělávání je třeba souhlas zákonného zástupce. Souhlas přiloží přijatí uchazeči k zápisovému lístku. Znění souhlasu najdete zde ->>

Tento obor se bude vyučovat jak v Trutnově, tak i v Červeném Kostelci. Definitivní umístění přijatých uchazečů bude řešeno na základě adresy místa bydliště a budeme se snažit v maximální možné míře vyhovět přání přijatých žáků.

 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 
B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi

Přitom se hodnotí:

ad A) písemný test z českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Při hodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.

ad B) písemný test z matematiky 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu),budou se započítávat lepší výsledky testů.

 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy.

 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)  celkový průměrný prospěch

·     15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·     10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·        5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·        3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)  nejhorší prospěch v předmětech

·     5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm„4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.
ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·     Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·     Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A →B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhoduje součet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C.

Obor vzdělání:   53-41-M/02  Nutriční asistent  (ŠVP Nutriční asistent)
denní forma vzdělávání 

Tento obor se bude vyučovat v Červeném Kostelci. 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi 


Přitom se hodnotí
:
ad A) písemný test z českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Při hodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.  

ad B) písemný test z matematiky 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů. 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy. 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

1)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

2)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

3)   nejhorší prospěch v předmětech

·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 20 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 10 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.

Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhoduje součet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C. 

Obor vzdělání:   53-41-M/04  Masér ve zdravotnictví  (ŠVP Masér ve zdravotnictví)
denní forma vzdělávání 

Tento obor se bude vyučovat v Červeném Kostelci. 

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A) výsledku písemného testu z českého jazyka 

B) výsledku písemného testu z matematiky 

C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. 

D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče s ohledem na budoucí profesi 


Přitom se hodnotí
:
ad A) písemný test z českého jazyka
Získaný počet bodů z testu (maximálně 50) se bude násobit dvěma. Při hodnocení bodu A je tedy maximální počet bodů 100.  

ad B) písemný test z matematiky 

Při hodnocení bodu B je maximální počet bodů 50.

Hodnocení bodů A a B provádí CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč může konat přijímací řízení 2x (v 1. a 2. termínu), budou se započítávat lepší výsledky testů. 

Odkaz na ukázkové testy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testy budou obsahově konstruovány v souladu s § 60, odst. 2 školského zákona, na základě RVP ZV a tímto dokumentem formulovanými výstupy. 

ad C) výsledků   vysvědčení z posledních dvou ročníků (pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního ročníku), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.

Z každého ze tří vysvědčení se hodnotí:

4)   celkový průměrný prospěch

·      15 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,

·      10 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“,

5)   prospěch z profilového předmětu – přírodopis (v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující nejvíc témat právě z přírodopisu)

·         5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",

·         3 kladné body za hodnocení stupněm „2“,

6)   nejhorší prospěch v předmětech

·      5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení bodu C je maximální počet bodů 60.

ad D) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži krajské nebo vyšší úrovně 3 body.

·      Na přihlášce ke studiu potvrzené ZŠ nebo na potvrzeném samostatném dokladu žák doloží: umístnění na 1. - 3. místě ve vědomostní nebo dovednostní soutěži okresní 1 bod.

·      Prokázaný zájem o zdravotnictví (účast v soutěži v první pomoci, práce ve zdravotnickém kroužku, práce v přírodovědném kroužku, hasičském kroužku apod.) 2 body. (Nutno doložit na samostatném dokladu.)

Při hodnocení bodu D je maximální počet bodů 6.

Doklady potvrzující skutečnosti uvedené v bodu D je třeba doručit spolu s přihláškou, event. nejpozději v termínu konání přijímací zkoušky.

Maximální počet bodů je 216, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C+D.

Za splnění kritérií je považováno nejméně 25 bodů  dosažených součtem bodů kritérií A+B. Z kritéria A je potom požadováno nejméně 15 bodů a z kritéria B je požadováno nejméně 7 bodů.
Pokud celkového shodného součtu bodů dosáhne více uchazečů, rozhoduje o pořadí větší počet bodů v jednotlivých kritériích v pořadí: A → B → C → D. Pokud by i tak došlo ke shodě v pořadí, rozhoduje součet absolutních průměrů z vysvědčení uvedených v bodu C.

Opatření v oblasti příjímacího řízení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, určuje:

 (1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Kompletní znění opatření najdete na:  https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni

icon
PŘIJATI MZ
pdf 146.71 kB
icon
NEPŘIJATI MZ
pdf 130.98 kB
icon
PŘIJATI NA
pdf 151.09 kB
icon
NEPŘIJATI NA
pdf 105.97 kB
icon
PŘIJATI PS
pdf 240.3 kB
icon
NEPŘIJATI PS
pdf 209.43 kB